Chương trình liên kết

Công ty "Alcore" cung cấp 5 cấp độ chương trình liên kết, cho phép gia tăng thu nhập đáng kể cho những người tham gia thu hút khách hàng mới cho Công ty. Để nhận được phần thưởng liên kết (hoa hồng giới thiệu) thì bạn phải có ít nhất một khoản tiền nạp đang hoạt động.
Tùy thuộc vào trạng thái giới thiệu, bạn có thể kiếm được thu nhập lên tới 10-47% tổng mức đầu tư của các thành viên trong đội nhóm của mình.
Lãi cộng gộp của tiền thưởng giới thiệu được tạo ra mỗi khi khoản nạp tiền được mở hoặc khi bổ sung tiền cho khoản đầu tư đang có.
Doanh thu của Cấu trúc thường không cố định và có thể biến dộng lên xuống.

Trạng thái
Doanh thu Cá nhân
Doanh thu Cấu trúc
Nhánh 1
Nhánh 2
Nhánh 3
Nhánh 4
Nhánh 5
Nhánh 6
Nhánh 7
Nhánh 8
Nhánh 9
Nhánh 10
Nhánh 11
Thưởng
Di chuyển sang phải
Cấp độ 1
Cấp độ 2
Cấp độ 3
Cấp độ 4
Cấp độ 5
50$
1000$
5000$
10000$
20000$
0$
100000$
500000$
3000000$
10000000$
5%
7%
8%
9%
12%
2%
4%
4%
6%
9%
2%
3%
3%
5%
7%
1%
2%
2%
2%
4%
1%
2%
2%
4%
1%
2%
4%
1%
2%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
100 000 USD